Sagt & gjort 2015

Här hittar du de motioner, interpellationer och skriftliga frågor som jag har lämnat in till Riksdagen under 2015. Du hittar även allt på riksdagen.se

Har du förslag på frågor som du tycker att jag/vi borde driva är du välkommen att mejla dessa till mig.

Interpellationer – klicka på länken så kan du även se själva debatten
Högre kvalitet i hemtjänsten >>
Hantverkskunnandets status och bevarande >>

Skriftliga frågor
Förverkligande av den blocköverskridande överenskommelsen om utvidgat RUT-avdrag >>
Styrning av det ekonomiska stödet till landstingen >>
Effektivare polis >>
Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen >>
En rättssäker folkbokföring >>
Ökad digitalisering >>

Motioner – enskilda
Digitala samhället tillgängligt för fler >>
Hemtjänsten >>
En rättssäker folkbokföring >>
Pant på petflaskor och burkar mellan olika länder >>
En ny kommunreform >>
Ökade befogenheter för polisen vid seriebrottslighet >>
Skärpta straff för de som begår brott mot äldre och andra utsatta grupper >>
Förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon genom nationellt låssystem för vägbommar >>
Fokus på sysselsättningen >>
Nya vårdnadsregler >>
Förbättrat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare >>
Kanal från Vänern till Uddevalla >>
Ett mer transparent och effektivt skattesystem >>
Migration >>
Löneskatten för äldre >>
Förbättrade omställningsstöd >>
Evidensbaserade metoder för minskad mobbning >>
Modernisera bostadspolitiken >>
En effektivare polis >>
Stärkt skydd av vittnens personuppgifter >>
Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen >>
Ett höjt fribelopp för studenter >>
Hantverkskunnandets status och bevarande >>
Strategin för bredband och telefoni åt alla >>
Gårdsförsäljning på samma villkor som i övriga EU >>
Ändringar i alkohollagen >>
Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta och kostnader >>
Översyn av allemansrättens regler >>
Bevarandet av det motorhistoriska kulturarvet >>
Fakturabedrägerierna >>
Äldres villkor och möjligheter på arbetsmarknaden >>
Förändring av inkomsttaket för studenter >>

Motioner – kommitté
Åtgärder för att få fler att jobba längre >>
Sjukförsäkringsfrågor >>

Utgiftsområde 8 Migration >>
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning >>
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn >>

Motion med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas >>