Regeringen fortsätter stärka barnhushåll med låga inkomster

Sverige har under hela 2000-talet sett stora förbättringar av landets och människors ekonomi. I Rädda Barnens senaste rapport Barnfattigdom i Sverige som mäter 2010 visades glädjande nog en minskning av barnfattigdomen. Vilket är logiskt med tanke på de incitament Alliansen har skapat för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Enligt Försäkringskassans rapport Resultatindikatorer för den […]

“Rovdjursstängsel ger inte fullgott skydd”

SVAR TILL RICK VAN MALSSEN DEN 7 OKTOBER Jag fick tydligen Rovdjursföreningen ut på banan med mitt inlägg om bättre skyddande av tamdjur. Deras inlägg genom företrädaren Rick van Malssen blev riktigt intressant. van Malssen hänvisar till paragraf 28 i jaktförordningen, trots att Rovdjursföreningen varit mycket negativ till att införa detta skydd för tamdjursägare. Dessutom […]

Årets riksdagsmotioner

Om bl a kommunreform i Sverige, avskaffat inkomsttak för studenter, bevara allemansrätten och en effektivare polis finns att läsa här: http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Staxng-Lars-Arne-0718937995813/

Riksdagsmotion av Lars-Arne Staxäng (M): ”Regeringen bör utreda om det behövs en ny kommunreform i Sverige”

– Den senaste kommunreformen i Sverige genomfördes under 1970-talet, men sedan dess har mycket förändrats. Vi står inför stora utmaningar med en mindre andel arbetsföra som ska försörja en större andel äldre. Det kommer att medföra påfrestningar för kommuners service och verksamheter gentemot sina medborgare. Att sätta upp kommunalförbund och att samarbeta över kommungränserna är […]

Fortsatt ansvar för jobb och tillväxt i alliansens budget

Häromdagen presenterades Alliansens höstbudget med förslag som stöttar tillväxt och jobb, förbättrar hushållens ekonomi samt stärker den gemensamma välfärden. Alliansen gör även omfattande satsningar på mer kunskap i den svenska skolan med ett kunskapspaket som totalt omfattar 4,5 miljarder kronor för åren 2014-2017 med kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i […]

Lars-Arne Staxäng (M) lämnar in riksdagsmotion om översyn av reglerna kring allemansrätten som rör ockupation av mark, ersättning vid markskador och kommersiell verksamhet utan avtal

– Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som vi ska vara rädda om – vi kan vandra i skog och mark, plocka bär och svamp eller övernatta någon enstaka natt ute i naturen. Men det förutsätter att man respekterar att det är en tillfällig vistelse och att man inte lämnar efter sig skador. Tyvärr blir det […]

Svar till (S): Skolan har varit i fall under femton års tid

Vi tar den fallande kunskapsnivån på stort allvar. Därför har alliansen genomfört de största skolreformerna sedan 1842. I samma ögonblick hän-visar Socialdemokraterna allt det onda i svensk skola på alliansen. Följden blir tyvärr endast att de slår en retorisk knut på sig själva. Resultaten i skolan har varit i fall under femton års tid, inte […]

Trampa inte sönder allemansrätten

Allemansrätten är unik för Sverige och något vi bör värna. I Sverige kan vi t ex vandra i skog och mark, plocka bär eller svamp eller övernatta någon enstaka natt ute i naturen – utan tillstånd från markägaren ifråga. Men det förutsätter att man respekterar att det är en tillfällig vistelse och att man inte […]