Regeringen fortsätter stärka barnhushåll med låga inkomster

Sverige har under hela 2000-talet sett stora förbättringar av landets och människors ekonomi. I Rädda Barnens senaste rapport Barnfattigdom i Sverige som mäter 2010 visades glädjande nog en minskning av barnfattigdomen.

Vilket är logiskt med tanke på de incitament Alliansen har skapat för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Enligt Försäkringskassans rapport Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken som har färskare siffror eftersom den mäter 2012, pekar resultaten på att den ekonomiska familjepolitiken är av stor betydelse för många barnhushåll. Fördelningspolitiken har en tydlig fördelningsprofil vilket innebär att en högre andel av de behovsprövade bidragen, 52 % betalas ut till de hushåll, 20 % med lägst inkomster.

Det finns fortfarande barnfamiljer som är i behov av ytterligare stöd. Därför gör vi nu en ytterligare höjning av bostadsbidraget i form av särkskilt bidrag för hemmavarande barn, eftersom det är ett bra sätt att stärka ekonomin för de barnfamiljer som lever under knappa omständigheter. Höjningen innebär att bostadsbidraget med särskilt bidrag för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1500 kronor/månad för ett barn, med 250 kronor till 2000 kronor/månad för två barn och med 300 kronor till 2650 kronor/månad för tre eller fler barn. År 2012 satsade regeringen 1,2 miljarder kronor på att höja bostadsbidraget. Höjningen av bostadsbidraget är riktad så att de som är mest ekonomiskt utsatta ska nås av höjningen som motsvarar i genomsnitt 750 kronor per månad. Med den nu aviserade höjningen av det särskilda bidraget har regeringen satsat 1,6 miljarder kronor på höjt bostadsbidrag för barnfamiljer under mandatperioden. Satsningen beräknas träda i kraft den 1 januari 2014.

Från och med januari 2013 fick studerande familjer med barn en höjning av studiebidraget. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjdes från 180 kronor till 225 kronor per dag. Denna höjning är riktad till dem som inte har arbetat tillräckligt länge eller som haft för låga inkomster för att få föräldrapenningen relaterad till sin inkomst. Det har också blivit möjligt för ungdomar som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd att tjäna det dubbla mot tidigare, utan att familjens ekonomiska bistånd reduceras. Detta är en viktig åtgärd för att få unga att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. 2010 gjordes en höjning av flerbarnstillägget och 2012 höjdes riksnormen för försörjningsstödet. Alliansen har fört och för en ansvarsfull familjepolitik för att underlätta för barnfamiljerna.

Den ekonomiskt mest långsiktiga lösningen för att färre barn skall växa upp i familjer med begränsade ekonomiska resurser är att föräldrarna arbetar och själva tar ansvar för sin försörjning. Men i familjer som av olika skäl inte klarar detta så får inte barnen bli lidande.

 

De moderata ledamöterna i socialförsäkringsutskottet
Gunilla Nordgren
Gunnar Axén
Mikael Cederbratt
Finn Bengtsson
Lars-Arne Staxäng
Eva Lohman
Ann Britt Åsebol

Lämna ett svar