Trampa inte sönder allemansrätten

Allemansrätten är unik för Sverige och något vi bör värna. I Sverige kan vi t ex vandra i skog och mark, plocka bär eller svamp eller övernatta någon enstaka natt ute i naturen – utan tillstånd från markägaren ifråga. Men det förutsätter att man respekterar att det är en tillfällig vistelse och att man inte lämnar efter sig skador – vilket i de flesta fall inte sker. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som vi ska vara rädda om och som också lockar utländska turister till den svenska landsbygden.

Dessvärre har frågan om allemansrätten aktualiserats på senare år av mer negativa anledningar, nämligen genom att privatpersoner eller näringsidkare nyttjar andra människors mark för kommersiell verksamhet – utan tillstånd från markägaren. Det är inte acceptabelt att företag organiserar storskalig bärplockning utan avtal eller att privatpersoner slår läger på annans mark och sedan skräpar ner, bryter mot allemansrätten och ockuperar platsen. Det är heller inte acceptabelt att myndigheter, oftast länsstyrelsen, sätter restriktioner för instängslen för djur med hänsyn till allemansrätten och strandskydd, och på så sätt stoppar betande djur och öppna landskap.

Idag är det inte bara svårt och tar tid för en markägare att få myndigheterna att agera om människor slagit läger på ens mark under längre tid, det är dessutom kostsamt. Inte heller kan en markägare göra mycket om oseriösa företag bussar in människor på hans eller hennes mark för att plocka bär i stor skala eller få till ersättning för de skador som detta sen medför på marken. Här måste förändringar till.

Jag menar därför att det behövs förenklade regler för avhysning av människor som olagligen ockuperar andras mark så att polisen kan agera snabbt. Detta bör heller inte vara så kostsamt som det är idag. Regelverket kring ersättning för de skador som storskalig bärplockning eller olovliga läger medför för markägaren bör också ses över. Vid omfattande kommersiell verksamhet bör exempelvis Länsstyrelsen kunna kräva att avtal ska finnas mellan företaget och markägaren.

Det ska dock kommas ihåg att det finns turistföretag som anordnar natur- och äventyrsupplevelser som har avtal med markägarna i fråga där även frågor om eventuell ersättning ingår. Denna typ av landsbygdsturism är en tillgång dels för ökande turismintäkter i Sverige och dels för att den tar hänsyn till naturen.

Det måste finnas en rimlig balans mellan allemansrätten och markägarnas intressen, annars riskerar vi att allemansrätten på sikt försvinner på grund av ett fåtal olagligen utnyttjar den. En översyn av reglerna behövs för enklare avhysning av människor som ockuperar annans mark, ersättning vid uppkomna skador i naturen och en begränsning av kommersiell verksamhet utan avtal med markägaren. För att värna allemansrätten krävs en regelöversyn.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

En kommentar för “Trampa inte sönder allemansrätten

  1. Jag har för mig att Norge och Finlands allemansrätt för bär och svamp plockning bara gäller resp. lands medborgare. Vore en bra ide att införa samma regler i Sverige också.

Lämna ett svar