En samlad Allians satsar för framtiden

I vår sjunde gemensamma höstbudget presenterar vi i Alliansen satsningar för stärkt tillväxt och konkurrenskraft, och för att fler människor ska komma i arbete. Medan många andra länder tvingas till åtstramningar vill vi satsa och investera för framtiden.

Genom att sänka bolagsskatten från 26,3 % till 22 % tar vi bort en skattesats som legat över OECD-snittet och som bedömts som skadlig för företagsklimatet. Med en sänkning kan vi locka fler multinationella företag och investeringar till Sverige. Alliansens forsknings- och innovationssatsning syftar till att skapa bättre förutsättningar för världsledande forskning och till att idéer omsätts till produkter i svenska företag. Ett starkt forsknings- och innovationsklimat och sänkt bolagsskatt bidrar till växande företag och nya arbetstillfällen i Sverige i den knivskarpa internationella konkurrensen.

Sverige ska ha ett transportsystem som binder samman landet och som gör det enklare att leva och verka. För åren 2013–2016 föreslår Alliansen en total anslagsökning på 6,5 miljarder kronor för investeringar, drift och underhåll av väg och järnväg, både vad gäller befintlig infrastruktur och nyinvesteringar.

Alliansen satsar också på ett ungdomspaket på drygt 8 miljarder kronor med fokus på kopplingen mellan skola och arbetsmarknad genom ökade resurser till lärlingsutbildning inom både gymnasiet och komvux samt yrkesutbildningar på gymnasiet. Det blir också en ökning av antalet utbildningsplatser på högskolorna, yrkesvux, lärlingsvux, yrkes- och folkhögskolan. Detta kommer Bohusläns kommuner till del.

Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 180 till 225 kronor per dag. Även satsningar på förbättrad integration genom bättre mottagande och utbildning finns med i vår höstbudget. Likaså satsar vi på en förstärkning av rättsväsendet med 1,5 miljarder kronor och vill skärpa straffen för bl a bostadsinbrott och upprepad misshandel samt införa tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott. Skatten på pension sänks med runt 6-700 kr per år vilket är Alliansens fjärde skattesänkning för pensionärer sedan 2009 med en totalkostnad på 14 miljarder, och bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med ytterligare 170 kronor per månad.

Mot en samlad Allians som investerar för framtiden för stärkt tillväxt och fler jobb står fyra splittrade oppositionspartier som varken lämnar besked på vem de vill regera med eller med vilken politik.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Stefan Caplan (M)
Ellen Juntti (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)

Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Lämna ett svar