Sverige behöver en bättre skola

Skolan är grundläggande för både ungdomars och landets framtid. Efter många års socialdemokratisk skolpolitik där kravlöshet och passivitet rådde har Alliansen satt igång ett omfattande reformarbete för den svenska skolan. Vi vill att alla skolor ska hålla högsta klass. Vi har genomfört en läsa-skriva-räknasatsning, allmän förskola har införts från tre års ålder och gymnasiesko- lan har delats upp i en studieförberedande och en yrkesförberedande för att bättre kopplas ihop med arbetsmarknaden.

En ny skollag införs, betygssys- temet får fler steg och ges från års- kurs 6 och nationella prov införs tidigare. Med den nya skollagen får skolan nya förutsättningar att förhindra mobbning och kränkningar och skapa trygghet och studiero. En ny lärarutbildning infördes förra hösten där söktrycket nu ökar, och flera fortbildningssatsningar för lärare har införts. Det tar lång tid att vända resultaten i svensk skola, men de tunga strukturreformerna är nu på plats.

En modern kunskapsskola kännetecknas av valfrihet, kontinuerlig kunskapsuppföljning och att skolan bejakar elevernas individuella behov och lust att lära. Men flera av oppositionspartierna håller inte med om detta, tvärtom hör vi röster som vill acceptera skolk, ta bort betyg och begränsa friheten att välja skola. För att komma till rätta med bristande resultat och minskad likvärdighet måste fokus ligga på problemen i de skolor som väljs bort.

Det är inte elevers val, utan dåliga skolor som är problemet. Det är lägstanivån i skolan som måste höjas, inte att alla elever ska ha samma låga nivå. Dessvärre saknar oppositionen gemensamma idéer på hur den svenska skolan ska kunna bli bättre.

Dessutom vill de rödgröna partierna fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga – Sveriges kommuner skulle då drabbas av kostnadsökningar för personalen på cirka 3,7 miljarder kronor. Det skulle slå hårt mot länets kommuner och få negativa konsekvenser för skolorna i Bohuslän med neddragningar och förlorade arbetstillfällen.

Hur många lärartjänster är s, v och mp beredda att offra i Bohus- län genom att fördubbla arbetsgi- varavgifterna för unga inom kommunernas verksamheter? Är minskade resurser oppositionens svar på hur den svenska skolan ska bli bättre?

Lars-Arne Staxäng (m)
Maria Plass (m)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar