Endast Alliansen kan leverera lösningar som leder till fler jobb

Fler och växande företag är grunden för att skapa fler jobb och utveckla välfärden. Sedan 2006 har det blivit mer lönsamt att driva och starta företag genom sänkt inkomst- och bolagsskatt, sänkta socialavgifter och ändrade 3:12-regler. Alliansen har infört RUT och ROT och sänkt restaurangmomsen. Slopad förmögenhetsskatt har stärkt kapitalförsörjningen, och sänkta krav på aktiekapital och förlängd redovisningsperiod för moms har förenklat företagarnas vardag. Vi har öppnat upp nya marknader genom en mer effektiv konkurrenslag, slopat apoteksmonopol och ny lag om valfrihetssystem t ex inom vården – som inte minst gynnat kvinnors företagande.

Sverige har ett bra företags- och innovationsklimat enligt internationella jämförelser, men det finns mer vi kan göra. Till hösten kommer regeringen med en ny nationell innovationsstrategi och en forsknings- och innovationsproposition. Det blir också nya beslut om en stärkt infrastruktur. Och Företagsskattekommittén utreder hur skatteincitament kan användas för att stimulera riskvilligt kapital och för forskning och utveckling.

Ett bra näringslivsklimat går hand i hand med ett bra utbildningssystem samt ett bra forsknings- och innovationsklimat. Vi har förstärkt utbildningsväsendet på alla nivåer. Vi har gjort en historiskt stor ökning av anslagen till forskning och samt särskilda satsningar på strategiska forskningsområden inom bl a medicin och teknik.

Mot Alliansen står en oenig opposition som föreslår en rad skattechocker. Socialdemokraterna talar om näringslivsfrågor men har få konkreta förslag, däremot har S föreslagit 25 miljarder i höjda skatter för hushåll och företag. Över 40 % av S-satsningarna går till bidrag. MP vill höja bensinskatten med 70 öre samt införa en lastbilsskatt som skulle fördyra varorna för hushåll och företag. V vill stoppa vinster i välfärden och införa kraftiga skattehöjningar för vanligt folk. För näringsklimatet skulle oppositionens politik leda till försämrade villkor och hota tiotusentals jobb.

Bara Alliansen kan leverera lösningar för fler jobb och som ett fortsatt starkt svenskt närings- och innovationsklimat kräver. Idag är 200 000 fler sysselsatta och ungefär lika många färre är i utanförskap jämfört med 2006. Andra länder gör nedskärningar och skattehöjningar, vi talar reformer för att stärka konkurrenskraften. Det är en enad Allians i Bohuslän som nu ger sig ut på sommarturné. Och till hösten gör vi fler satsningar på forskning, innovation och infrastruktur för en ännu starkare företagsamhet.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Stefan Caplan (M)
Ellen Juntti (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Lämna ett svar