Äldreomsorgen är kommunernas ansvar

Svar till Göran Blomqvist den 11 april och till Catharina Bråkenhielm den 13 april

Under förra mandatperioden satsade vi 4 miljarder kronor och lika mycket satsas innevarande period för de svårast sjuka äldre. Dessa pengar gick inte till några leverantörer av vård, utan till kommunerna.

Det är kommunerna som själva bär ansvaret för en god och välfungerande äldrevård. Det är alltid ansvarig politisk nämnd som ska ställa kvalitetskraven, anslå medel och utvärdera vår-den och omsorgen.

Regeringen har sedan 2006 fokuserat på att höja kvaliteten och stärka den enskildes rätt. Det är djupt beklagligt med rapporter om vanvård, oavsett om det skett inom kommunalt eller privat driven omsorg.

Det är den lokala politiken som har ett stort ansvar för att sätta upp kvalitetskriterier och utvärdera all verksamhet oavsett utövare, och vid varje fall av missförhållande finns det brister i både mål och uppföljning. Alliansens utgångspunkt har hela tiden varit att det är de faktiska vårdbehoven som ska styra bemanningen inom vården av våra äldre. Det är av största vikt att vi fortsätter att arbeta för att det alltid är människan som ska stå i centrum för beslut, inte den egna organisationen.

I och med beslutet som fattades i socialutskottet om riktlinjer för Socialstyrelsen kommer kommunerna att få bättre stöd att organisera sina verksamheter så att det är behoven som styr. För att vi ska kunna ha en god äldreomsorg krävs det att vi fokuserar på hur behovet ut, precis som socialtjänstlagen avser.

Vidare måste bemanningen även anpassas efter lokala förutsättningar som kompetens, organisation och lokalernas utformning. Moderaterna tillsatte i höstas en grupp ansvarig för att ta fram en samlad moderat äldrepolitik med sikte på framtiden, vilken vi båda ingår i. Det kommer alltså att bli mer verkstad.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot i socialutskottet

 

Lämna ett svar