Kvalitet viktigast i äldreomsorgen

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och känna trygghet.

Grunden för en äldreomsorg med hög kvalitet är personal med rätt kompetens och ett stort hjärta, kompetenta chefer, en tydlig organisation, bra lokaler som är anpassade för verksamheten och rätt bemanning utifrån allas behov av insatser.

Det har debatterats mycket kring vård av äldre och hur vi ska slippa kränkande behandling av våra äldre i framtiden. Många anställda vittnar om underbemanning och tidsbrist. Detta sker både inom kommunalt och privat driven äldreomsorg. Detta är en viktig fråga, och något vi har tagit och tar på största allvar.

I förra veckan kunde riksdagens socialutskott enas om riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen. Alliansens utgångspunkt är att det är alla enskildas faktiska vårdbehov som ska styra bemanningen. Bemanningen måste dessutom anpassas efter lokala förutsättningar som kompetens, organisation och lokaler.

Det är alltså individuella och separata bedömningar som ligger till grund för bemanningen. Vi har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att ta fram riktlinjer för att ge kommunerna bättre stöd att organisera sina verksamheter så att behoven får styra. Som moderata riksdagsledamöter har vi besökt många boenden för äldre. De som bor där är män och kvinnor med olika behov och önskemål och vi ser att vissa avdelningar är mer vårdtunga än andra. Vi kan aldrig förutsätta att alla människor och deras behov av hjälp, omsorg och vård med god kvalitet alltid passar in i en mall som vi politiker utformar.

Vi i Moderaterna tycker inte att generella bemanningskrav inom äldrevården är rätt väg att gå. Man ska inte kunna gömma sig bakom argumentet att man uppfyllt kravet, om de äldre inte fått den omsorg och kvalitet på vården som de behöver.

Alliansregeringen har prioriterat kvalitet inom äldreomsorgen Vi har sedan tidigare lagt stora resurser på vård och omsorg på äldre och kommer att fortsätta med detta. Värdighetsgarantin, 4 miljarder kronor riktade till vård av de svårt sjuka äldre, och rätten att välja utförare är några av de riktade kvalitetsinsatser som alliansen vidtagit.

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och känna trygghet. De äldre och deras anhöriga ska kunna lita på att kvaliteten inom äldrevården.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot i socialutskottet

Lämna ett svar