Våra åtgärder mot fattigdom

Rädda Barnen la nyligen fram sin årliga rapport Barnfattigdom. Rädda Barnens siffror är från 2009, det vill säga de speglar hur det såg ut mitt under en djup ekonomisk kris med det kraftigaste internationella tillväxtfallet vi upplevt sedan andra världskriget.

Då siffrorna avser 2009 är inte de åtgärder som regeringen genomfört under 2010-2012 för att hjälpa ekonomiskt utsatta med i sifferunderlaget.

Rapporten pekar på några faktorer som vi tyvärr ser en tendens av i hela Europa nämligen att ekonomiskt utanförskap ökar mellan olika grupper i samhället. Vilket inte på något vis förringar problemen utan tvärtom.

Vi är väl medvetna om de problem som rapporten tar upp vilket innebär att det inte är några överraskningar som presenteras. Vi vet att ekonomisk utsatthet ser olika ut i olika delar av landet och vi vet också att barn till utrikes födda föräldrar och barn till ensamstående föräldrar är två grupper som behöver ytterligare stöd för att inte fastna i utanförskap. Barnen hamnar i ekonomisk utsatthet på grund av att deras föräldrar saknar inkomst eller att de inte får den inkomst de har att räcka till.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen – den absolut viktigaste åtgärden för att komma till rätta med ekonomiskt utanförskap är att människor så snart som möjligt får komma ut i arbete. Regeringen satsar nu drygt 8 miljarder kronor de närmaste åren för att bland annat minska trösklarna in på arbetsmarknaden för dem som har det allra svårast.

En viktig reform som regeringen genomförde 2007 var nystartsjobben och som vi nu ser ett mycket positivt resultat av. Nystartsjobben stimulerar arbetsgivare att anställa personer som stått länge utanför arbetsmarknaden genom att göra det billigare att anställa.

Undersökningar visar att regeringens satsning på nystartsjobb har fungerat – cairka 43 000 nystartsjobb idag – en stor del av dessa anställningar är nya jobb som inte kommit till utan vår politik.

Sedan rapportens mätperiod 2009 så har regeringen gjort flera viktiga insatser för att stärka familjernas ekonomi.

Vi har 2010 höjt flerbarnstillägget och per den 1 januari 2012 har vi även höjt bostadsbidraget för barnfamiljer. Inriktningen på höjningen av bostadsbidragen är utformade så att de som är mest ekonomiskt utsatta nås av höjningarna och motsvarar 750 kr per månad i genomsnitt.

Regeringen behandlar just nu remissvaren på en utredning om särlevande föräldrar och deras villkor. Alltfler barn bor växelvis hos sina föräldrar och lagstiftningen bör anpassas till deras situation.

År 2010 fanns drygt 494 000 barn med särlevande föräldrar och undersökningar visar att mellan 30 och 40 procent av dessa barn bor växelvis hos sina föräldrar. Barnen kan bara vara folkbokförd på en adress – idag oftast hos mamman. I SCB:s statistik räknas dessa barn som barn till ensamstående men sannolikt ökar den ekonomiska standarden hos de barn som bor växelvis hos sina föräldrar.

I siffermaterialet tas ej heller hänsyn till om den ensamstående föräldern är sammanboende med en ny partner.

Regeringen avser att se över frågan om hjälp och stöd till föräldrar att träffa avtal om underhållsbidrag, och vilken instans som i så fall kan vara lämplig för ett sådant ansvar. Enligt beräkningar gjorda av Särlevnadsutredningen skulle ca 40 procent av de barn som i dag finns inom underhållsstödet få mer i underhållsbidrag än det underhållsstöd som betalas ut idag. Bland barn i de tre lägsta inkomstgrupperna skulle så många som 90 procent då få mer i underhållsbidrag. I den lägsta inkomstgruppen skulle barnen i genomsnitt få mer än 1 000 kronor mer i månaden.

Vidare har Riksdagens Utredningstjänst (RUT) nyligen, på vänsterpartiets uppdrag, utrett hur beslutet att per den 1 januari 2012 höja normen för försörjningsstöd mer än inflationen – påverkar statistiken. Utredningen visar att då fler får rätt till försörjningsstöd innebär det med Rädda Barnens sätt att mäta – att antalet ekonomiskt utsatta ökar!

Samma utredning visar också att den relativa barnfattigdomen minskar 2012, som en effekt av de förbättringar inom familjepolitiken som regeringen genomfört.

Statistik är inte alltid lätt att tyda och flera felkällor kan finnas – men klart är att den ekonomiska utsattheten finns främst bland barn till ensamstående föräldrar och främst bland föräldrar med utländsk bakgrund.

Alliansen tar barn i ekonomisk utsatthet på mycket stort allvar och har därför genomfört en rad reformer och har även för avsikt att fortsätta fokusera på åtgärder för att bryta denna trend.

Gunnar Axen, Mikael Cederbratt, Lars Arne Staxäng, Finn Bengtsson, Saila Quicklund, Gunilla Nordgren, Eva Lohman

Moderata ledamöter i Socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar