God beredskap mot oljeutsläpp viktigt

Oljeutsläpp som det vi ser i dagarna längs västkusten skadar kusten och kringliggande natur samt bostäder och näringsliv. Fartygsolyckor som leder till oljeutsläpp är dock svåra att påverka, det är därför avgörande att ha hög beredskap och kunna agera kraftfullt mot oljeutsläpp runt våra kuster. Kustbevakningen gör i detta sammanhang ett både viktigt och gott arbete för att skydda Sveriges kuster.

Därför framstår Socialdemokraternas vallöfte för ett år sedan som särskilt uppseendeväckande. Socialdemokraterna gick nämligen till val på att dra ned Kustbevakningens anslag med 35 miljoner kronor. Det är inte svårt att föreställa sig vad minskade resurser för Kustbevakningen hade kunnat innebära för beredskapen och arbetet med att skydda västkusten från en miljökatastrof – mindre personal, färre fartyg till sjöss och färre flyg som övervakar trafiken. Det skulle försämra möjligheterna till sjöövervakning och räddningstjänst och därmed försämrad sjösäkerhet.   

Istället för att som socialdemokraterna svika befolkningen och naturen längs våra kuster så har Kustbevakningen tillförts nya fartyg de senaste åren, och fler fartyg levereras under 2012. Under den förra mandatperioden fick Kustbevakningen tre nya flygplan för övervakning och spaning samt tre nya kombinationsfartyg varav ett ligger i Göteborg. Det är också viktigt att samordning mellan Kustbevakningsmyndigheterna i Norden utvecklas och fungerar väl.  

Dessutom har riksdagen beslutat om ytterligare kombinationsfartyg, för att uppnå fastställda mål för operativ förmåga inom miljöräddningsområdet. Under 2012 ska Kustbevakningen få ytterligare fyra mellanstora fartyg, alla med förmåga att hantera oljeutsläpp och övervakningsuppgifter. Därtill kommer fem mindre fartyg för mer kustnära uppgifter. Förnyelsen av Kustbevakningens flyg och fartyg är helt nödvändigt för ansvarstagandet av våra hav.

Vi offrar inte skyddet av Sveriges kuster för att kunna lova allt till alla. Alliansregeringen tar ansvar för skyddet av den svenska kusten och stärker Kustbevakningens handlingsförmåga och beredskap.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar