Alliansen tar ansvar för Sverige

Den ekonomiska turbulensen i vår omvärld påverkar Sverige negativt och tillväxten för nästa år väntas sjunka – det är därför avgörande att vi fortsatt tar ansvar för Sverige. En svagare ekonomisk utveckling internationellt skapar osäkerhet och därmed krav på säkerhetsmarginaler för statens finanser. Men det skapar också krav på tydliga och verkningsfulla åtgärder i budgeten som tryggar välfärden och stärker arbetslinjen.

För att motverka arbetslöshet satsar vi på ett arbetsmarknadspaket med fokus på aktiva insatser för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det innehåller stärkta förmedlingsinsatser, bättre uppföljning för arbetssökande och fler platser på yrkesutbildningar. För unga kommer sänkningen av restaurangmomsen att leda till tryggare anställningar och nya arbetstillfällen, uppemot 2 600 jobb kan skapas i Västra Götaland med denna åtgärd enligt Handelns Utredningsinstitut.

Det är i företagen som nya arbetstillfällen och grunden för tillväxt och välfärd skapas. Därför kommer en rad skatteförändringar att införas för att stimulera företagandet i Sverige: förbättrade regler för utdelning i fåmansföretag, utökad avdragsrätt för forskning och utveckling, reform av det statliga riskkapitalsystemet, innovationsinsatser samt förenklad expertskatt för att locka utländska experter till Sverige.

God utbildning är avgörande för Sverige framtida konkurrenskraft. Här är lärarna av stor vikt, därför satsar alliansen på att höja läraryrkets status och lärarnas kompetens genom en rad reformer. Därtill kommer en satsning på att stärka matematiken i skolan. Sammantaget satsar vi över 6 miljarder kronor på högre kvalitet i utbildningen.

Alliansens infrastruktursatsning innebär förbättrad drift, underhåll och reinvesteringar av både järnvägar och vägar. Totalt 5 ytterligare miljarder satsas på infrastrukturen under kommande två år. Tillförlitligheten och punktligheten i järnvägen måste bli bättre och en pålitligare vägstandard behövs i ett avlångt land som Sverige.

Välfärden ska komma alla till del – bostadsbidraget för unga och barnfamiljer höjs, bostadstillägget för de pensionärer som har lägst inkomster förstärks och över 4 miljarder kronor satsas på justeringar så att sjukförsäkringsreformen fungerar som avsett. Kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten inom vård och omsorg förbättras genom insatser som kvalitetsregister, stöd och skydd för utsatta barn, och förstärkning av tillgängligheten i sjukvården.

Alliansens budgetsatsningar värnar vår gemensamma välfärd och höjer kvaliteten i skolan. Vi prioriterar förstärkt infrastruktur, insatser för att stimulera företagandet och arbetsmarknadsinsatser – samtidigt som vi vårdar statsfinanserna. Det är att ta ansvar för Sverige.

Lars-Arne Staxäng (m)

Maria Plass (m)

Lars Tysklind (fp)

Roland Utbult (kd)

Åsa Torstensson (c)

Alliansens riksdagsledamšter

Bohuslän

Lämna ett svar