Underlätta för turistnäringen att blomstra

Här på Västkusten är turismen sedan länge en mycket betydelsefull del av näringslivet. Turism- och besöksnäringen har även en allt större betydelse för hela Sveriges välstånd. Regeringen har gjort mycket för att stärka svensk turism men det behövs ytterligare insatser som underlättar för framförallt nya och små företag.

Turismnäringen sysselsätter idag omkring 160 000 årsanställda, varav en stor andel unga och många med utländsk bakgrund. Med ett exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, som uppgår till 93,6 miljarder kronor under 2009 och en omsättning på 251,7 miljarder kronor är turistnäringen idag en av våra nya basnäringar.

De flesta turistattraktioner och destinationer är sprungna ur kultur eller vårt kulturarv i någon form. Detta är en av anledningarna till den stora satsning på kreativa och kulturella näringar som regeringen sjösatt. Att utveckla samarbete och synergieffekter mellan kultur och näringsliv är en viktig ingrediens för att skapa livskraftiga turistdestinationer.

Andra insatser är “Sverige – det nya matlandet” som är en kraftfull satsning på mat och livsmedelsproduktion i kombination med turism. Alliansregeringen har även föreslagit att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas. Sänkt restaurangmoms skulle stärka turism- och besöksnäringen och skapa nya jobb för unga västsvenskar. Men förbättrade villkor för turistföretag kan inte stanna vid detta.

Fortfarande är administration och pappershantering en väsentlig del av turismföretagares vardag. Ofta rör det sig om en djungel av snåriga bestämmelser och ansökningar som ska skickas till tiotalet myndigheter, framförallt vad gäller mat och utskänkning av alkohol. Dessa ansökningsprocesser kan vara krångliga att hantera och förstå och medför dessutom en ansenlig kostnad för företagen.
Regelförenklingsarbetet måste fortsätta så att fler vågar och kan bli företagare.

Turistnäringen är stark i vår del av landet, och den har potential att utvecklas mer. Vi behöver fler turistföretag och fler jobb. För att uppnå detta måste vi nu fortsätta arbetet med att göra det lönsammare och enklare att starta och driva företag i vårt land.

Lars-Arne Staxäng
Riksdagsledamot (M) Bohuslän

Cecilia Magnusson
Riksdagsledamot (M) Göteborg

Lämna ett svar