Vi vill förbättra sjukförsäkringen

Nu är hälften så många sjukskrivna hälften så lång tid jämfört med när sjukskrivningstalen var som högst. Det är bland annat resultatet av den sjukförsäkringsreform som Alliansen sjösatte under föregående mandatperiod. Vår utgångspunkt är att reformen var helt nödvändig genomföra. Resultaten visar också att den i stora delar fungerat väl och hjälpt många människor att snabbare komma tillbaka till arbetsgemenskapen igen. Men vi ser också att justeringar behöver göras i syfte att på ett tryggt sätt kunna bryta utanförskapet för fler. Reformen ligger alltså i sin helhet fast men förbättringar ska ske inom de områden där vi funnit brister som det finns behov att åtgärda.

Det finns redan idag en rad undantag inom sjukförsäkringen för att undvika att människor hamnar i kläm inom ett omfattande regelverk. Bland annat kan man vara sjukskriven på obestämd tid även efter 30 månader vid allvarliga sjukdomsfall eller till exempel arbetsskador. Trots det påbörjar personer som inte borde det arbetslivsintroduktion i Arbetsförmedlings regi efter 30 månader. En ny oskälighetsprövning ska därför införas som ytterligare ska säkerställa att personer som efter denna tid inte är redo att påbörja arbetslivsintroduktion inte heller gör det. Dagens undantag kommer i framtiden kunna kompletteras med ökade individuella hänsynstaganden.

Människor som haft den gamla formen av tidsbegränsad sjukersättning, eller förtidspension som det heter i folkmun, saknar inte sällan sjukpenninggrundande inkomst vilket kan skapa ekonomiska problem vid övergång till och efter arbetslivsintroduktionen. Därför vill vi införa en särskild sjukpenning och ett nytt bostadsstöd avsett för dessa personer.

Ett övergripande drag i hela sjukförsäkringsreformen är betydelsen av tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder. Utgångspunkten är att ju längre man väntar desto längre blir vägen tillbaka, vilket dessvärre var precis så det fungerade före reformen. Vi vill att detta ska gälla arbetslivsinriktad rehabilitering i högre utsträckning än idag. Därför vill vi att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska kunna samarbeta mer och tidigare kring den försäkrades situation. Vi tycker dessutom att vägarna tillbaka till arbetsgemenskapen ska vara fler och föreslår därför att medel tillförs Arbetsförmedlingen för 3000 nya platser avsedda för personer med nedsatt arbetsförmåga.

Ytterligare steg tas alltså för att förbättra en lika omfattande som nödvändig reform inom ett dock mycket komplext område. I den processen är det också viktigt att Försäkringskassans kontakt med försäkrade och läkare förbättras. Ett brett arbete i syfte att stärka förtroendet för myndigheten och regelverket ska därför ta vid. Vi tror att våra många åtgärder sammantaget kommer att bidra till att stärka sjukförsäkringen och att låta fler hitta tillbaka till arbetsgemenskapen.

Gunnar Axén (M)
Ordförande i socialförsäkringsutskottet

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän, socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar