Var bär SKR:s kampanj hän?

Vi har stor respekt för Svenska kyrkans sociala arbete och dess engagemang för att stödja människor i svåra situationer. Vi uppskattar att kyrkan oavsett regering, region- eller kommunstyre ställer sig på de svagas sida. Det är i allas intresse att människor i vårt land inte far illa. Utan kyrkans engagemang skulle Sverige vara ett kallare samhälle. Men vi menar att kyrkan är på fel väg när man närmar sig partipolitiska ställningstaganden.

Det handlar inte om att gilla eller ogilla regeringens eller oppositionens politik. Som framgår av Sveriges kristna råds (SKR) brev till regeringen tror kyrkorna sig veta bättre än experter hur sjukförsäkringssystemet och försörjningsstödsreglerna bör fungera. Detta ska politiker och tjänstemän finna lösningar på.

Faktum är att det sker en översyn av sjukförsäkringsreformen, där flera aspekter som SKR uppmärksammar analyseras noggrant. Inom kort kommer regeringen med en samlad bedömning och förslag till justeringar där det bedöms att reformen fått icke-avsedda konsekvenser. Dessutom ska socialförsäkringsutredningen titta på långsiktiga förbättringsförslag.

Det var inte bättre förr. Alldeles för många for illa och gömdes bort i utanförskap utan möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Inget tyder på att de nya reglerna har lett stora grupper till försörjningsstöd. Det finns självklart människor som känner oro och vanmakt, men det är ofta enkelt att generalisera utifrån enskilda fall. Siffror från Stockholm visar till exempel att 33 av 12 000 försörjningsstödsfall kunde härledas från sjukförsäkringen. Det är 33 fall för mycket och vi arbetar med att se över reformen för att ingen ska hamna mellan stolarna. Men några promille räcker knappast för att förkasta en omfattande och komplex reform.

Sedan 2006 har antalet sjukskrivna halverats och antalet förtidspensionerade har minskat med närmare 100000 individer. Ingen tidigare regering har satsat så mycket på att ge människor chansen att åter bli del av en arbetsgemenskap. Samtidigt är vi tydliga med att vi ska ha en trygg sjukförsäkring för dem som aldrig kommer att kunna försörja sig på vanligt sätt.

Vi står helt bakom kyrkans arbete för människor som far illa. Men som stolta medlemmar av Svenska kyrkan frågar vi oss var SKR:s kampanj kommer att bära hän och hur den hjälper dem som behöver stöd?

Dialog och gemensamt arbete från det offentliga, näringsliv och frivilliga organisationer är bästa sättet att hjälpa människor från passiva sjukskrivningar och utanförskap till ett friskare liv och egen försörjning.

Lars-Arne Staxäng (M), riksdagsledamot, ledamot i socialförsäkringsutskottet.
Mikael Cederbratt (M), riksdagsledamot, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar