Pendlingen måste fungera runt storstäderna

Människors tid är en ständig bristvara i storstäderna mednärområden. Vi söker ständigt mer tid för att kunna kombinera arbetsliv med fritid, vi pusslar ihop vardagslivet med resor till arbete, skola, aktiviteter och dagis. Stressen blir påtaglig vid långa bilköer och förseningar i kollektivtrafiken. Tiden är minst lika viktig för företag och arbetsgivare som anställer. Affärsidéer och verksamheter kommer inte till sin rätt om inte gods och varor levereras i tid. Tiden är således en komponent för företags möjligheter att kunna anställa och växa.

Våra storstadsregioner är särskilt viktiga för att våra företag ska kunna växa och öka omsättningen. Våra storstadsregioner är ytterst attraktiva för människor att bo i, just för att många arbetsgivare finns där. Bra kommunikationer, vägar och järnvägar med bussar och tåg, är en nödvändighet för att arbetslivet ska fungera. Ett bra infrastrukturnät för arbetspendling är av största värde för Sverige.

Regeringen uppdrar därför nu åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om hur arbetspendlingen ser ut i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, med en radie om 15 mil, med olika trafikslag. Vi vill särskilt undersöka hur arbetspendlingsmönstret för män respektive kvinnor ser ut, hur stor arbetspendlingen är och med vilka trafikslag den sker. för att kunna fatta rätt beslut om framtidens infrastruktur för arbetspendling är regeringen intresserad av en beskrivning av hur enskilda individer gör överväganden för sin arbetspendling och sina möjligheter att ta sig till och från jobbet. Vi vill undersöka om och på vilket sätt valet av boende står i relation till möjligheten för pendling.

Kan ett väl fungerande transportsystem påverka hur vi arbetar och bor? Det finns i dag brister i förutsättningarna för att pendla till arbetet kring våra storstäder, medan det i stadskärnorna finns flera alternativa transportsätt. Därför vill vi undersöka vad bristerna för pendling längre ut från storstadscentrumen kostar, både för enskilda och för samhället. Det är en nödvändighet för Sveriges välstånd att effektivisera transportsystemet. Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning i hela landet.

Kollektivtrafik och transport för arbetspendling ska genomsyras av tillgänglighet och flexibilitet. Transportsystemet ska utvecklas så att dess utformning ger alla en god tillgänglighet med hög kvalitet. Det ska samtidigt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Infrastrukturminister

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar